Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavba oplotenia

POTREBUJETE:

 • Doklad o preukázaní vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti – len informatívny, nie je potrebný doklad určený na právne úkony.
 • Situačný výkres (náčrt) - umiestnenie plota, jeho dĺžka, výška, umiestnenie  brány a bráničky.
 • Čelný pohľad a rez. Aké bude materiálové vyhotovenie, bude mať základový pás alebo iba pätky? Bude z pletiva, z betónových tvárnic, bude obsahovať priehľadnú výplň?
 • Technický popis stavby. Z čoho bude vyhotovená. Bude z pletiva? Z betónových panelov? Bude obsahovať priehľadné časti a bránku?
 • Ďalšia príloha závisí od toho, či bude oplotenie realizované dodávateľsky (stavebník oznámi realizátora stavby – firmu, IČO), alebo svojpomocne (stavebník doloží prehlásenie kvalifikovanej osoby kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo osoba, ktorá má odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 5 rokov praxe, §  44 stav. poriadku).
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy – ak si to povaha stavby vyžaduje.
 • V prípade, ak bude oplotenie realizované na hranici pozemku, treba doložiť súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti.
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov navrhovateľa podľa listu vlastníctva, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
 • Splnomocnenie v prípade zastupovania.
 • Doklad o uhradení správneho poplatku.

POPLATOK:

a) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu - 30 eur
b) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení pre fyzickú osobu - 10 eur
c) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - 80 eur

LEHOTA NA VYBAVENIE:

Nie je určená.

TLAČIVÁ:

Ohlásenie drobnej stavby

POSTUP:

 • Žiadateľ uhradí poplatok v pokladni OÚ, alebo prevedie príslušnú sumu na účet IBAN: SK7356000000006601265001, VS: 1112020, POZNÁMKA: "meno žiadateľa"
 • Vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby, doklad o zaplatení v pokladni (alebo doklad o bankovom prevode) a ďalšie požadované doklady prinesie žiadateľ v čase úradných hodín do podateľne OÚ, alebo oskenuje a odošle mailom na adresu: podatelna@chorvatskygrob.sk.
 • Podateľňa postúpi podklady stavebnému úradu.
 • Stavebný úrad žiadosť spracuje, vydá stanovisko, prípadne vyzve žiadateľa na doplnenie podkladov.
 • Počas koronakrízy je postup obdobný, žiadateľ v čase úradných hodín zazvoní pri dverách OÚ a na vyzvanie predloží tlačivá a dokumenty pracovníčke.

KONTAKT:

Mgr. Jana Ulrichová
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 18
jana.ulrichova@chorvatskygrob.sk

POZNÁMKY:

 • Drobnú stavbu je možné začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá námietky. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
 • Je vhodné aby uličné oplotenie bolo v jednotlivých lokalitách uniformné, preto sa informujte o regulatívach na stavebnom úrade. Pre niektoré lokality platí územné rozhodnutie, ktoré upravuje vzhľad oplotenia a je nutné ho dodržiavať. V prípade bočného a zadného oplotenia sa tak isto informujte o jeho maximálnej výške a vyhotovení na stavebnom úrade. Existujú lokality, pre ktoré platí územné rozhodnutie a reguluje oplotenie. K ohláseniu treba pripojiť všetky prílohy.