Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

STAVBA ZÁHRADNÉHO DOMČEKA - PRÍSTREŠKU - DREVÁRNE - GARÁŽE - TERASY - PERGOLY - SPEVNENEJ PLOCHY - C

POTREBUJETE:

 • Doklad o preukázaní vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti - len informatívny, nie je potrebný doklad určený na právne úkony
 • Situačný výkres (náčrt) – umiestnenie stavby s vyznačením odstupových vzdialeností od hraníc susedných parciel Teda aká bude výška, aký bude pôdorysný rozmer ,či obsahuje okná, dvere. Treba vyznačiť vzdialenosti od susedných nehnuteľnosti, od hranice pozemku.
 • Čelný pohľad a rez. Aké bude materiálové vyhotovenie, bude mať základový pás , základovú platňu alebo iba pätky? Bude z dreva, z betónových tvárnic, z iného materiálu. Aká bude strecha (plochá, šikmá, sedlová,...)
 • Technický popis stavby. Z čoho bude vyhotovená. Aké bude materiálové vyhotovenie, bude mať základový pás , základovú platňu alebo iba pätky? Bude z dreva, z betónových tvárnic, z iného materiálu?Ako bude odvádzaná dažďová voda zo strechy. Bude zaústená do existujúceho vsaku rodinného domu alebo bude zadržiavaná v nádobe a využívaná na závlahu záhrady. Dažďová voda nesmie v žiadnom prípade voľne stekať na povrch.
 • Ďalšia príloha závisí od toho, či bude stavba realizovaná dodávateľsky (stavebník oznámi realizátora stavby – firmu), alebo svojpomocne (stavebník doloží prehlásenie kvalifikovanej osoby kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo osoba, ktorá má odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 5 rokov praxe, §  44 stav. poriadku).
 • V prípade ak bude stavba realizované na hranici pozemku, treba doložiť súhlas majiteľa susednej nehnuteľnosti. Stavba nesmie žiadnou svojou časťou presahovať na susedný pozemok.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy -– ak si to povaha stavby vyžaduje.
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov navrhovateľa podľa listu vlastníctva, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
 • Splnomocnenie v prípade zastupovania.
 • Doklad o uhradení správneho poplatku.

POPLATOK:

a) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu - 30 eur
b) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení pre fyzickú osobu - 10 eur
c) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - 80 eur

LEHOTA NA VYBAVENIE:

Nie je určená.

TLAČIVÁ:

Ohlásenie drobnej stavby

POSTUP:

 • Žiadateľ uhradí poplatok v pokladni OÚ, alebo prevedie príslušnú sumu na účet IBAN: SK7356000000006601265001, VS: 1112020, POZNÁMKA: "meno žiadateľa"
 • Vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby, doklad o zaplatení v pokladni (alebo doklad o bankovom prevode) a ďalšie požadované doklady prinesie žiadateľ v čase úradných hodín do podateľne, alebo oskenuje a odošle mailom na adresu: podatelna@chorvatskygrob.sk.
 • Podateľňa postúpi podklady stavebnému úradu.
 • Stavebný úrad žiadosť spracuje, vydá stanovisko, prípadne vyzve žiadateľa na doplnenie podkladov.
 • Počas koronakrízy je postup obdobný, žiadateľ v čase úradných hodín zazvoní pri dverách OÚ a na vyzvanie predloží tlačivá a dokumenty pracovníčke.

KONTAKT:

Andrea Vráblová
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 18
vrablova@chorvatskygrob.sk

POZNÁMKY:

 • Drobnú stavbu je možné začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá námietky. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
 • Stavba musí mať doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Stavebník musí rešpektovať celkovú percentuálnu zastavanosť pozemku. Výška stavby nesmie presahovať viac ako 5 m a zastavanú plochu viac ako 25 m2.