Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavba bazéna

POTREBUJETE:

 • Doklad o preukázaní vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti - len informatívny, nie je potrebný doklad určený na právne úkony
 • Situačný výkres (náčrt). Umiestnenie stavby na pozemku.
  • Aký bude pôdorysný rozmer. Treba vyznačiť vzdialenosť od susednej nehnuteľnosti, od hranice pozemku.
  • Ako bude vyzerať v reze. Aká bude maximálna a minimálna hĺbka? Aké bude materiálové vyhotovenie, aký bude základ, bude to prefabrikátový výlisok v lôžku?
 • Technický popis stavby. Z čoho bude vyhotovený. Aké bude materiálové vyhotovenie, bude mať betónový základ, bude z iného materiálu. Ako riešená cirkulácia a filtrácia vody. Ako bude bazén napúšťaný a ako bude vypúšťaný? Bazénová voda nesmie byť vypúšťaná do verejnej kanalizácie ani na voľný zemský povrch. V závislosti od typu chemickej úpravy vody hrozí kontaminácia podpovrchových vôd. Je vhodné využiť cisternu na likvidáciu bazénových vôd. 
 • Ďalšia príloha závisí od toho, či bude bazén realizovaný dodávateľsky (stavebník oznámi realizátora stavby – firmu), alebo svojpomocne (stavebník doloží prehlásenie kvalifikovanej osoby kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo osoba, ktorá má odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 5 rokov praxe, §  44 stav. poriadku).
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. V tomto prípade vyjadrenie prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov navrhovateľa podľa listu vlastníctva, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
 • Splnomocnenie v prípade zastupovania.
 • Doklad o uhradení správneho poplatku.

POPLATOK:

a) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu - 30 eur
b) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení pre fyzickú osobu - 10 eur
c) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - 80 eur

LEHOTA NA VYBAVENIE:

Nie je určená.

TLAČIVÁ:

Ohlásenie drobnej stavby

POSTUP:

 • Žiadateľ uhradí poplatok v pokladni OÚ, alebo prevedie príslušnú sumu na účet IBAN: SK7356000000006601265001, VS: 1112020, POZNÁMKA: "meno žiadateľa"
 • Vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby, doklad o zaplatení v pokladni (alebo doklad o bankovom prevode) a ďalšie požadované doklady prinesie žiadateľ v čase úradných hodín do podateľne, alebo oskenuje a odošle mailom na adresu: podatelna@chorvatskygrob.sk.
 • Podateľňa postúpi podklady stavebnému úradu.
 • Stavebný úrad žiadosť spracuje, vydá stanovisko, prípadne vyzve žiadateľa na doplnenie podkladov.
 • Počas koronakrízy je postup obdobný, žiadateľ v čase úradných hodín zazvoní pri dverách OÚ a na vyzvanie predloží tlačivá a dokumenty pracovníčke.

KONTAKT:

Mgr. Jana Ulrichová
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 18
jana.ulrichova@chorvatskygrob.sk

POZNÁMKY:

 • Drobnú stavbu je možné začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá námietky. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
 • Bazén musí tvoriť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Maximálny pôdorysný rozmer nesmie presiahnuť 25 m2 a hĺbku 3 m.