Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmesový odpad

POPLATOK ZA ODPAD PODĽA FREKVENCIE A OBJEMU NÁDOBY 2023

OBJEM NÁDOBY
V LITROCH
FREKVENCIA
VÝVOZU
POPLATOK 
(€) 
120 F52 (týždenne) 218,40 
120 F26 (dvojtýždenne) 109,20 
120 F12 (mesačne) 50,40 
240 F52 (týždenne) 436,80 
240 F26 (dvojtýždenne) 218,40 
240 F12 (mesačne) 100,80 
1100 F52 (týždenne) 2002,00 
1100 F26 (dvojtýždenne) 1001,00 
1100 F12 (mesačne) 462,00


Pripomíname, že platí VZN č. 12/2021 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej finančnej/sociálnej pomoci, jednorazového príspevku na vývoz komunálneho odpadu a sociálnej pôžičky v Obci Chorvátsky Grob.
 

AKTUÁLNE PLATNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU:

 • Zberná nádoba musí byť viditeľne označená nálepkou podľa veľkosti nádoby a intervalu vývozu (staré nálepky platia do 28.2. 2023)
 • Miesto vyloženia nádoby určené musí byť vzdialené max. 2 metre od hranice komunikácie. 
 • Zberná nádoba musí byť vyložená od 6:00 hod. v deň vývozu a musí byť viditeľná z komunikácie.
 • Spoločné stojiská zberných nádob pri bytovkách musia byť otvorené najneskôr o 6:00 hod.
 • Vykladanie nádob z výklenkov na kraj cesty →  výklenky sú totiž súkromným pozemkom ich majiteľov a zamestnanci zberovej spoločnosti do nich nesmú zasahovať.
 • V prípade potreby je možné v deň vývozu priložiť k zbernej nádobe jedno, alebo viac plastových vriec ČIERNEJ FARBY S LOGOM AVE (objem 120 L). Vrecia si obyvatelia môžu zakúpiť v pokladni Obecného úradu v úradných hodinách.
 • Zberné nádoby z jednotlivých domácností vyložené v deň výsypu zmesového komunálneho odpadu nad limit a/alebo bez nálepky nebudú vyprázdnené.

 

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Chorvátsky Grob je ŠTVRTOK  

 • 1x do mesiaca - prvý štvrtok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - štvrtok párny týždeň - dvojtýždňový vývoz
 • 4x do mesiaca - každý štvrtok v mesiaci

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Čierna Voda  je PIATOK

 • 1x do mesiaca - prvý piatok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - piatok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý piatok v mesiaci

Komunálny zber pre bytové domy a rodinné domy

Zber komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) čiernej farby.

Zber komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových nádob (120 l) čiernej farby alebo kovových nádob (110 l).

V prípade potreby je možné v deň vývozu priložiť k zbernej nádobe jedno, alebo viac plastových vriec ČIERNEJ FARBY S LOGOM AVE (objem 120 L). Vrecia si obyvatelia môžu zakúpiť v pokladni Obecného úradu v úradných hodinách v hodnote 4,20 €/kus.

Plastovú nádobu (čierna, 120 l) určenú pre zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú nádobu zakúpia v pokladni Obecného úradu počas úradných hodín v hodnote 25,00 €.

Vybavuje: Iveta Tomašková, tel. kontakt: 02/ 322 230 10,
email: iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

 

Odpadové hospodárstvo v obci Chorvátsky Grob

Vykonávanie činností na úseku odpadového hospodárstva pre obec Chorvátsky Grob realizuje spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. na základe Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov zo dňa 24.11.2011.

Spoločnosť AVE SK s. r. o. zabezpečuje:

 • Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia obce Chorvátsky Grob produkovaného z domácností, pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických, fyzických osôb podnikateľov.
 • Separovaný zber, odvoz a spracovanie triedeného komunálneho odpadu
 • Odvoz a spracovanie bioodpadu zo zberných miest
 • Zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho dopadu v súlade so zákonom o odpadoch

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk