Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmesový odpad

POPLATOK ZA ODPAD PODĽA FREKVENCIE A OBJEMU NÁDOBY 2024

OBJEM NÁDOBY
V LITROCH
FREKVENCIA
VÝVOZU
POPLATOK 
(€) 
120 F6 28,73 €
120 F12 57,46 €
120 F26 124,49 €
120 F52 248,98 €
240 F12 114,91 €
240 F26 248,98 €
240 F52 497,95 €
1100 F12 526,68 €
1100 F26 1 141,14 €
1100 F52 2 282,28 €

Výška poplatkov bola schválená vo VZN č. 7/2023

Pripomíname, že platí VZN č. 9/2023 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej finančnej/sociálnej pomoci, jednorazového príspevku na vývoz komunálneho odpadu a sociálnej pôžičky v Obci Chorvátsky Grob.
 

AKTUÁLNE PLATNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU:

 • Zberná nádoba musí byť viditeľne označená nálepkou podľa veľkosti nádoby a intervalu vývozu (staré nálepky platia do 29.2. 2024)
 • Miesto vyloženia nádoby určené musí byť vzdialené max. 2 metre od hranice komunikácie. 
 • Zberná nádoba musí byť vyložená od 6:00 hod. v deň vývozu a musí byť viditeľná z komunikácie.
 • Spoločné stojiská zberných nádob pri bytovkách musia byť otvorené najneskôr o 6:00 hod.
 • Vykladanie nádob z výklenkov na kraj cesty →  výklenky sú totiž súkromným pozemkom ich majiteľov a zamestnanci zberovej spoločnosti do nich nesmú zasahovať.
 • V prípade potreby je možné v deň vývozu priložiť k zbernej nádobe jedno, alebo viac plastových vriec ČIERNEJ FARBY S LOGOM AVE (objem 120 L). Vrecia si obyvatelia môžu zakúpiť v pokladni Obecného úradu v úradných hodinách.
 • Zberné nádoby z jednotlivých domácností vyložené v deň výsypu zmesového komunálneho odpadu nad limit a/alebo bez nálepky nebudú vyprázdnené.

 

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Chorvátsky Grob je ŠTVRTOK  

 • 1x do mesiaca - prvý štvrtok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - štvrtok párny týždeň - dvojtýždňový vývoz
 • 4x do mesiaca - každý štvrtok v mesiaci

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Čierna Voda  je PIATOK

 • 1x do mesiaca - prvý piatok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - piatok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý piatok v mesiaci

Komunálny zber pre bytové domy a rodinné domy

Zber komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) čiernej farby.

Zber komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových nádob (120 l) čiernej farby alebo kovových nádob (110 l).

V prípade potreby je možné v deň vývozu priložiť k zbernej nádobe jedno, alebo viac plastových vriec ČIERNEJ FARBY S LOGOM AVE (objem 120 L). Vrecia si obyvatelia môžu zakúpiť v pokladni Obecného úradu v úradných hodinách v hodnote 4,78 €/kus.

Plastovú nádobu (čierna, 120 l) určenú pre zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú nádobu zakúpia v pokladni Obecného úradu počas úradných hodín v hodnote 25,00 €.

Vybavuje: Iveta Tomašková, tel. kontakt: 02/ 322 230 10,
email: iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

 

Odpadové hospodárstvo v obci Chorvátsky Grob

Vykonávanie činností na úseku odpadového hospodárstva pre obec Chorvátsky Grob realizuje spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. na základe Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov zo dňa 24.11.2011.

Spoločnosť AVE SK s. r. o. zabezpečuje:

 • Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia obce Chorvátsky Grob produkovaného z domácností, pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických, fyzických osôb podnikateľov.
 • Separovaný zber, odvoz a spracovanie triedeného komunálneho odpadu
 • Odvoz a spracovanie bioodpadu zo zberných miest
 • Zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho dopadu v súlade so zákonom o odpadoch

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk