Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kuchynský odpad

Službu zberu kuchynského odpadu na týždennej báze aj v roku 2023  zabezpečuje  spoločnosť Fidelity Trade, s.r.o.

Prehľad výkonov zberovej spoločnosti za rok 2022 si môžete pozrieť v tomto linku:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DXcQL7qydrR4xLL6buGap_RPlVqD7oFLBSb5KvTpsPs/edit#gid=424539612

Náklady na zvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu sú zahrnuté v poplatku za odpad na rok 2023. Obyvateľom - poplatníkom nevzniká separovaním kuchynského odpadu žiadny ďalší náklad.

Vedierka na odpad (15-20 litrové) pre rodinné domy a 120 litrové zberné nádoby pre bytové domy sa distribuujú bezplatne. V prípade straty, alebo odcudzenia bezplatného vedierka si  musíte zakúpiť nové.

Nádoby na zber kuchynského odpadu, ktoré používajú obyvatelia vo svojich príbytkoch na dočasné uloženie odpadu pred ich vysypaním do zberného vedierka, alebo 120L nádoby pri bytových domoch, si zabezpečujú poplatníci na vlastné náklady. Odporúčame použiť napríklad 3L plastové vedierko z kapusty, alebo obdobné menšie plastové vedierka z iných potravín či materiálov, ktoré by sa inak stali odpadom.

Zberné dni sú pre obe časti obce rovnaké 
ŠTVRTOK - zber od bytových domov
PIATOK - zber od rodinných domov.

V pôvodnej časti tak budú obyvatelia rodinných domov vykladať zbernú nádobu na kuchynský odpad spolu s inými triedenými zložkami (papier, plasty, alebo bio odpad). V časti Čierna Voda budú obyvatelia rodinných domov vykladať vedierka s kuchynským odpadom spolu s inými odpadmi (zmesový odpad, papier, plasty, bio).

Vzhľadom na to, že v obci máme aj "zero waste" domácnosti, domácnosti, ktoré kuchynský odpad neprodukujú a množstvo obyvateľov, ktorí odpad zhodnocujú na svojom pozemku (kŕmenie psíkov a mačiek, kompostovanie), prosíme vás, aby si domácnosti, ktoré sa plánujú zapojiť do triedenia kuchynského odpadu prišli prevziať čiarový kód a vedierko v úradných hodinách do pokladne OÚ. Bez čiarkového kódu nebudú nádoby zvezené.

Zároveň prosíme o dodržiavanie nasledovných pravidiel:
1) Do zberných vedierok a zberných nádob vkladajte iba kuchynský odpad t.j. potravinový odpad, ktorý vzniká v kuchyniach (patrí sem napríklad):
    - ovocie a zelenina (čerstvá, mrazená, prezretá, nedozretá) a šupky z ovocia a zeleniny,
    - mäso a mäsové výrobky, kosti z mäsových jedál, syry, jogurty, pochutiny,
    - vajcia, škrupiny od vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky,
    - chlieb a pečivo, ryža, cestoviny,
    - zvyšky varených jedál, zvyšky zo spracovania potravín - lisovania, krájania a pod.

2) Do zberných vedierok a zberných nádob nevylievajte, alebo nevkladajte:
    - polievky a riedke omáčky,
    - plasty, plechovky, sklo, kov, papier, plienky, zvieracie exkrementy, trávu, konáre,
    - elektro, batérie, uhynuté zvieratká ani žiadny iný odpad, okrem odpadu, ktorý je uvedený v bode 1. 

AKO PREBIEHA ZBER?

A) Obyvatelia z rodinných domov 

zberajú kuchynský odpad do menších nádob v domácnostiach, ktoré si zabezpečia na vlastné náklady. Odpad vynášajú do bezplatných vedierok, ktoré obdržia v pokladni OÚ, pri registrácii. Pred dňom zvozu večer, alebo ráno pred 6:00 hod. v deň zvozu vyložia zbernú nádobu (bezplatne získané vedierko) na chodník pri cestu/chodník pri svojej nehnuteľnosti. Zber kuchynského odpadu od RODINNÝCH DOMOV sa uskutočňuje v PIATOK.

POZOR:
Zberoví pracovníci nebudú vedierka zberať zo súkromných pozemkov, vykierov, výklenkov či oplotených priestorov. 

Každé vedierko musí byť označené čiarovým kódom, ktorý počas zberu načíta pracovník zberovej spoločnosti. Evidujú sa iba vyložené vedierka, nie ich váha. Na základe počtu nasnímaných vedierok je obci vystavená faktúra. Pracovník zberovej spoločnosti vráti vedierko na miesto, kde bolo pri jeho príchode. Očistenie vedierka si zabezpečí obyvateľ na vlastné náklady.

V zberných vedierkach môžu obyvatelia rodinných domov použiť plastové vtecká na odpad s max. objemom 30 l. 

B) Obyvatelia bytových domov

zberajú kuchynský odpad v domácnostiach do menších nádob, ktoré si zabezpečia na vlastné náklady. Odpad následne vynášajú do označených 120L hnedých nádob, ktoré obec pridala do stojísk kontajnerov prináležiacich danej nehnuteľnosti.

Zberová spoločnosť nádoby zozbiera a vymení za čisté. Vedierka z domácností si obyvatelia umývajú na vlastné náklady. Prosíme, aby ste do 120L nádob vysýpali iba čistý odpad, bez sáčkov. 

Zber kuchynského odpadu od BYTOVÝCH DOMOV sa uskutočňuje vo ŠTVRTOK. Prosíme správcov a zástupcov vlastníkov, aby zabezpečili otvorenie kontajnerových stojísk vo štvrtok.

Zároveň prosíme všetkých obyvateľov, aby do kuchynského odpadu nevkladali plastové sáčky, ani žiadny iný odpad, nakoľko iné druhy odpadu vo vedierkach a nádobách určených pre kuchynský odpad našu snahu o zhodnotenie odpadu znehodnocuje.

Ďakujeme za porozumenie.

i_6580750