Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad

Službu zberu kuchynského odpadu na týždennej báze v roku 2024  zabezpečuje spoločnosť CMT Group s. r. o.

Prehľad výkonov predchádzajúcej zberovej spoločnosti za rok 2023 si môžete pozrieť v tomto linku:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d28wMe1JD7hzn5aDhyGk0GP3rAzZbx79mnIbHWoGvOU/edit#gid=424539612

Náklady na zvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu sú zahrnuté v poplatku za odpad na rok 2024. Obyvateľom - poplatníkom nevzniká separovaním kuchynského odpadu žiadny ďalší náklad.

Vedierka na odpad (15-20 litrové) pre rodinné domy a 120 litrové zberné nádoby pre bytové domy sa distribuujú bezplatne. V prípade straty, alebo odcudzenia bezplatného vedierka si  musíte zakúpiť nové.

Nádoby na zber kuchynského odpadu, ktoré používajú obyvatelia vo svojich príbytkoch na dočasné uloženie odpadu pred ich vysypaním do zberného vedierka, alebo 120L nádoby pri bytových domoch, si zabezpečujú poplatníci na vlastné náklady. Odporúčame použiť napríklad 3L plastové vedierko z kapusty, alebo obdobné menšie plastové vedierka z iných potravín či materiálov, ktoré by sa inak stali odpadom.

Zberný deň je pre obe časti obce rovnaký

PONDELOK – je spoločný zber od rodinných domov a aj od bytových domov

V pôvodnej časti a aj v časti Čierna Voda budú obyvatelia rodinných domov a bytových domov vykladať zbernú nádobu na kuchynský odpad každý pondelok.

Vzhľadom na to, že v obci máme aj "zero waste" domácnosti, domácnosti, ktoré kuchynský odpad neprodukujú a množstvo obyvateľov, ktorí odpad zhodnocujú na svojom pozemku (kŕmenie hydiny, psíkov a mačiek, kompostovanie), prosíme vás, aby si domácnosti, ktoré sa plánujú zapojiť do triedenia kuchynského odpadu prišli prevziať vedierko s QR kódom v úradných hodinách do pokladne OÚ. Bez QR kódu nebudú nádoby vyvezené.

Zároveň prosíme o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1) Do zberných vedierok a zberných nádob vkladajte iba kuchynský odpad t.j. potravinový odpad, ktorý vzniká v kuchyniach (patrí sem napríklad):

    - ovocie a zelenina (čerstvá, mrazená, prezretá, nedozretá) a šupky z ovocia a zeleniny,

    - mäso a mäsové výrobky, kosti z mäsových jedál, syry, jogurty, pochutiny,

    - vajcia, škrupiny od vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky,

    - chlieb a pečivo, ryža, cestoviny,

    - zvyšky varených jedál, zvyšky zo spracovania potravín - lisovania, krájania a pod.

 

2) Do zberných vedierok a zberných nádob nevylievajte, alebo nevkladajte:

    - polievky a riedke omáčky,

    - plasty, plechovky, sklo, kov, papier, plienky, zvieracie exkrementy, trávu, konáre,

    - elektro, batérie, uhynuté zvieratká ani žiadny iný odpad, okrem odpadu, ktorý je uvedený v bode 1.

AKO PREBIEHA ZBER?

  1. A) Obyvatelia z rodinných domov

zberajú kuchynský odpad do menších nádob v domácnostiach, ktoré si zabezpečia na vlastné náklady. Odpad vynášajú do bezplatných vedierok, ktoré obdržia v pokladni OÚ. Pred dňom zvozu večer, alebo ráno pred 6:00 hod. v deň zvozu vyložia zbernú nádobu (bezplatne získané vedierko) na chodník pri cestu/chodník pri svojej nehnuteľnosti. Zber kuchynského odpadu od RODINNÝCH DOMOV sa uskutočňuje v PONDELOK.

POZOR:

Zberoví pracovníci nebudú vedierka zberať zo súkromných pozemkov, vikierov, výklenkov či oplotených priestorov.

Každé vedierko musí byť označené QR kódom alebo čiarovým kódom, ktorý počas zberu načíta pracovník zberovej spoločnosti. Evidujú sa iba vyložené vedierka, nie ich váha. Na základe počtu nasnímaných vedierok je obci vystavená faktúra. Pracovník zberovej spoločnosti vráti vedierko na miesto, kde bolo pri jeho príchode. Očistenie vedierka si zabezpečí obyvateľ na vlastné náklady.

V zberných vedierkach môžu obyvatelia rodinných domov použiť plastové vrecká na odpad s max. objemom 30 l.

BIO-jednostranove-Rodinne_domy-1

  1. B) Obyvatelia bytových domov

zberajú kuchynský odpad v domácnostiach do menších nádob, ktoré si zabezpečia na vlastné náklady. Odpad následne vynášajú do označených 120L hnedých nádob, ktoré obec alebo zberová spoločnosť pridala do stojísk kontajnerov prináležiacich danej nehnuteľnosti.

Zberová spoločnosť nádoby zozbiera a vymení za čisté. Vedierka z domácností si obyvatelia očistia na vlastné náklady. Prosíme, aby ste do 120L nádob vysýpali iba čistý odpad, bez plastových vreciek.

Zber kuchynského odpadu od BYTOVÝCH DOMOV sa uskutočňuje v PONDELOK. Prosíme správcov a zástupcov vlastníkov, aby zabezpečili otvorenie kontajnerových stojísk v pondelok.

Zároveň prosíme všetkých obyvateľov, aby do kuchynského odpadu nevkladali žiadny iný odpad, nakoľko iné druhy odpadu vo vedierkach a nádobách určených pre kuchynský odpad našu snahu o zhodnotenie odpadu znehodnocuje.

BIO-jednostranove-Bytove_domy-Kontajnerove_stojiska-1

Ďakujeme za porozumenie.