Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

BIO odpad

Vývoz BIO nádob so zeleným odpadom sa uskutočňuje podľa termínov uvedených v odpadovom kalendári. Začiatok a koniec zvozu BIO odpadu v danom roku sa upravuje v závislosti od počasia. 

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad a parkov sa v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových BIO nádob (240L alebo 1100L) hnedej farby.

Zber sa uskutočňuje len od fyzických osôb. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si musia svoj BIOODPAD zhodnocovať na vlastné náklady mimo zberu komunálnych odpadov.

Obec zároveň zabezpečuje doplnkové možnosti odovzdávania BIOODPADU prostredníctvom:

 • jarného a jesenného upratovania,
 • zberného miesta,
 • individuálneho odvozu, ktorý je spoplatnený (pripravuje sa).

 

HNEDÁ NÁDOBA JE URČENÁ PRE "ZELENÝ ODPAD"

kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

DO BIO NÁDOBY NEVKLADAJTE: 

zvyšky jedla, mäso, mäsové výrobky,  nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov, kosti, mliečne výrobky, vaječné škrupiny, starý chlieb, uhynuté zvieratá, časti zvierat, nezoštiepkované vetvy a konáre zo stromov a tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, papier, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina, kamene, cigaretové ohorky. 

UPOZORNENIE:

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !
 

AKO SA DOSTANEM K PLASTOVEJ NÁDOBE

Plastovú BIO nádobu (hnedá 240l) určenú pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú BIO nádobu zakúpia v pokladni OÚ.

Vybavuje: Iveta Tomašková, tel. kontakt: 02/ 322 230 10
E-mail: iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

PRÁVNA ÚPRAVA:

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.91/2016 Z.z. odkladá v § 81 ods.7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom: 

 • podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • podľa vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z sda vykonávajú niektopré ustanovenia zákona o odpadoch - § 14 odstavec 8, 9, 10 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob pre triedený zber BRKO podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 81 ods. 21.
 

Reklamácia poškodenej nádoby:

1) Reklamácia musí obsahovať:

 • Fotodokumentáciu poškodenia
 • Dátum poškodenia
 • Objem nádoby
 • Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

2) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk
3) Pre evidenciu dajte do kópie aj na náš obecný úrad: odpady@chorvatskygrob.sk

 

Reklamácia nezrealizovaného vývozu

1) Reklamácia musí obsahovať:

 • Presná adresa miesta vývozu
 • Váš Interval vývozov (týždenný, mesačný atď. )

2) Reklamáciu nezrealizovaného vývozu je potrebné zaslať do 24h!
3) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk  
4) Pre evidenciu dajte do kópie aj na náš obecný úrad: odpady@chorvatskygrob.sk

i_5651460

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk