Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prečo separovať

Potraviny ale aj tovary a materiály sú balené v rôznych druhoch a typoch obalov, ktoré sa po spotrebovaní ich obsahu stávajú nepoužiteľné a nepotrebné a predstavujú odpad. Ale nie je to tak. Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiály, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr vhodiť. Tieto odpady čakajú na svojho spracovateľa, pre ktorého znamenajú vstupnú surovinu. Niektoré druhy napríklad sklo je možné spracovať opakovane 15 až 75 krát.

i_5678165

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme uložiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

i_5678175

Medzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale  výrobku informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

 

Príklad označenia: plasty

i_5678169

Príklad označenia: kovy

i_5678167

Príklad označenia: VKM – viacvrstvové kombinované materiály

i_5678173

Pri separovanom zbere opätovne využívame pre nás nepotrebnú vec, ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť. Znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládku a tým znižujeme negatívne vplyvy na životné prostredie. Znižujeme náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku a vlastne znižujeme aj náklady na poplatok za odvoz komunálneho odpadu. A hlavne šetríme prírodne zdroje a chránime životné prostredie.

Podrobnejšie informácie na stránke nášho partnera NATUR-PACK

https://www.triedenieodpadu.sk


 

Na zberných miestach môžu obyvatelia odovzdávať aj vyseparované časti komunálneho odpadu to sú: papier, plast, kov, drobný stavebný odpad, drevo zo záhrad, kmene stromov zbavené objemu, nastrihané - narezané max. na 1m.

 

PAPIER

Patrí sem: 
noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, atď.

Príklad označenia: papier

i_5678177

Nepatrí sem: 
znečistený papier (potravinami, farbou, maltou), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky), vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok kovové a plastové súčasti.

Kam s ním?

Takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu (do čiernej nádoby).

 

PLASTY

Patrí sem: 
plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, bandasky, čistý biely polystyrén z obalových materiálov, obaly na potraviny, atď.

Plasty sú odpady, ktoré sú zložené iba z plastových častí, hlavne z typu PET, HDPE LDPE, PP.

Príklad označenia: plasty

i_5678169_(1)
Nepatrí sem: 

znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie. 

Kam s ním?

Znečistené plastové obaly od oleja, farieb a chemikálií patria na zberné miesto ako nebezpečný odpad.

Pneumatiky na zberné miesto v Chorvátskom Grobe (Triblavinská).

Ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu (do čiernej nádoby).


SKLO

Patrí sem: 
Obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené zaváracie poháre, / bez kovových uzáverov / fľaše, sklenené črepy, sklenené poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo.

Príklad označenia: sklo

i_5678171

Nepatrí sem: 

Silne znečistené sklo / potravinami, maltou, farbami/ , keramika, porcelán , zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo, teplomer, výbojky, TV obrazovky a pod.

Kam s ním ?

Žiarovky, žiarivky, výbojky patria do nebezpečného odpadu - odovzdať na zberné miesto.

Ortuťové teplomery odovzdať do lekární.

Ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu (do čiernej nádoby).

 

Zásady správneho triedenia skla :

Fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, musia byť čisté, zbavené plastových alebo kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.

 

KOVY

Patrí sem: 
Kovové obaly z potravín – plechovky z nápojov, konzervy, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, hliníkové obaly zo syrov a čokolád), kovové vrchnáky z fliaš, kanistre, sudy, obaly z čajových sviečok, kovový šrot, radiátory, oceľ, farebné kovy a pod.

Nepatrí sem: 

obaly s obsahom nebezpečných látok

Kam s ním ?

Patria na zberné miesto.

Príklad označenia:

i_5678167_(1)

 

VKM – viacvrstvové kombinované materiály

Sú odpady, ktoré sú zložené z papiera, fólie a hliníkovej fólie a jednotlivé zložky sa nedajú samostatne oddeliť.

Patrí sem: 

Viacvrstvové (krabicové) obaly z ovocných štiav a džúsov, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, vína atď.

Nepatrí sem: 
viacvrstvové obaly z kávy, polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod., kakaa, korenín, nanukov, žuvačiek atď.

Kam s ním?
Takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu. / Do čiernej nádoby /

Príklad označenia: VKM

i_5678173_(1)
 

Drobný stavebný odpad

je odpad z bežných udržiavacích prác

Patrí sem:
drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu kamenná drvina, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, keramická dlažba, linoleum, odpad z demolácií, piesok, sklolaminát, stavebná suť a pod.

Nepatrí sem: 
stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

Kam s ním?
odpad s obsahom azbestu likvidovať organizáciu oprávnenou pracovať s nebezpečnými látkami

veľké množstvá stavebného odpadu likvidovať podľa § 40c zákona o odpadoch

Podmienky odovzdania drobného stavebného odpadu na zbernom mieste ČOV Chorvátsky Grob

Drobný stavebný odpad je spoplatnená zložka komunálneho odpadu, ktorú je občan s trvalým pobytom v obci oprávnený uložiť na zbernom mieste:

Úhrada poplatku

Poplatník príde na obecný úrad do pokladne kde nahlási hmotnosť DSO, ktorú chce na zbernom mieste odovzdať, uhradí poplatok a s dokladom o zaplatení sa preukáže zamestnancovi zberného miesta, ktorý ho usmerní kam má DSO vyložiť. V prípade, že sa hmotnosť nebude zhodovať s uhradeným poplatkom, má právo zamestnanec neumožniť jeho vyloženie na zbernom mieste. Túto možnosť bude mať poplatník až po celkovej úhrade.

DSO musí byť vo vreciach a poplatník ho musí vyložiť na miesto, ktoré mu určí zamestnanec zberného miesta.

Z kapacitných dôvodov zber DSO v obci realizujeme iba na zbernom mieste ČOV Chorvátsky Grob.

 

582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady

79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch

VZN obce Chorvátsky Grob č.21/2015

Ako pomôcku uverejnilo MŽP na svojej internetovej stránke Orientačnú prepočtovú tabuľku drobných stavebných odpadov (objem – kilogramy – tony).

http://www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/informacie/dso_web.pdf


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí sem : Odpad z domácností po vytriedení zložiek separovaného odpadu

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, dymové sklo, kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov), použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, pokazené a poškodené kabelky, obuv, vodoinštalačný materiál, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie a pod.

KUCHYNSKÝ ODPAD

Patrí sem: Šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité  papierové vreckovky a servítky, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

 

Za uhradený ročný poplatok zmesový komunálny odpad odváža zberová spoločnosť.

Ak máte preplnené nádoby, treba si zvýšiť frekvenciu vývozu KO.